ใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่ม สำหรับผู้ขอเอาประกันภัย ชนิดไม่มีคำถามสุขภาพ 342.41 KB ดาวน์โหลด
IR Fact Sheet ฉบับเดือนมิถุนายน 2562 616.72 KB ดาวน์โหลด
มุมมองและคำแนะนำการลงทุนต่อสถานการณ์ Covid-19 172.94 KB ดาวน์โหลด
IR Fact Sheet ฉบับเดือนสิงหาคม 2562 643.16 KB ดาวน์โหลด
Global Fixed Income Fund ทำไมถึงแนะนำให้กระจายการลงทุนไป Global Fixed Income 369.78 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2562 Download 898.96 KB ดาวน์โหลด
IR Fact Sheet ฉบับเดือนกรกฎาคม 2562 597.25 KB ดาวน์โหลด
IR Fact Sheet ฉบับเดือนพฤษภาคม 2562 590.66 KB ดาวน์โหลด
IR Fact Sheet ฉบับเดือนมีนาคม 2562 992.69 KB ดาวน์โหลด
IR Fact Sheet ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2562 1,023.48 KB ดาวน์โหลด
IR Fact Sheet ฉบับเดือนมกราคม 2562 939.99 KB ดาวน์โหลด
IR Fact Sheet ฉบับเดือนตุลาคม 2562 632.72 KB ดาวน์โหลด
IR Fact Sheet ฉบับเดือนกันยายน 2562 647.94 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 09 - 13 ธันวาคม 2562 Download 1.04 MB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 02 - 06 ธันวาคม 2562 Download 1,018.71 KB ดาวน์โหลด
IR Fact Sheet ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2562 646.58 KB ดาวน์โหลด
IR Fact Sheet ฉบับเดือนมกราคม 2563 642.48 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 1.25 MB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 Download 1.11 MB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 02 - 06 มีนาคม 2562 Download 1.04 MB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 16 -20 มีนาคม 2562 Download 1.10 MB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 08 - 12 มิถุนายน 2562 Download 810.46 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 31 สิงหาคม - 04 กันยายน 2563 Download 767.62 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 29 มิถุนายน - 03 กรกฎาคม 2562 Download 898.32 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 07 - 11 กันยายน 2563 Download 769.07 KB ดาวน์โหลด
IR Fact Sheet ฉบับเดือนกรกฎาคม 2561 1,015.26 KB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet ฉบับเดือน มกราคม 2561 1.12 MB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2561 970.53 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัพเดทข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 22 - 26 เมษายน 2562 1.12 MB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือขอรับผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย 104.35 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอใช้สิทธิตามสัญญาประกันภัย 91.95 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงยกเลิกหรือขอเอาประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม 99.98 KB ดาวน์โหลด
IR Fact Sheet ฉบับเดือนธันวาคม 2562 634.11 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2562 Download 1,015.51 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัพเดทข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 12 - 16 สิงหาคม 2562 1.13 MB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 1.11 MB ดาวน์โหลด
mInsight – อัพเดทข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2562 1.26 MB ดาวน์โหลด
mInsight – อัพเดทข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2562 1.12 MB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 1.15 MB ดาวน์โหลด
mInsight – อัพเดทข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 3 - 7 มิถุนายน 2562 1.05 MB ดาวน์โหลด
Property Funds & REITs & Infrastructure Funds 690.05 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัพเดทข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 20 - 24 พฤษภาคม 2562 619.43 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัพเดทข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 19 - 23 สิงหาคม 2562 1.02 MB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุน ประจำเดือนสิงหาคม 2562 1.12 MB ดาวน์โหลด
mInsight – อัพเดทข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2562 1.02 MB ดาวน์โหลด
mInsight – อัพเดทข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 29 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 1.02 MB ดาวน์โหลด
mInsight – อัพเดทข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562 1.16 MB ดาวน์โหลด
Strategic Asset Allocation 2019 600.56 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัพเดทข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2562 625.56 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัพเดทข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 9 - 13 กันยายน 2562 1.12 MB ดาวน์โหลด
mInsight – อัพเดทข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 2 - 6 กันยายน 2562 1,013.99 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัพเดทข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 26 - 30 สิงหาคม 2562 1.02 MB ดาวน์โหลด
mInsight – อัพเดทข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 8 - 12 กรกฎาคม 2562 1.02 MB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 1 - 8 พฤศจิกายน 2562 1,013.82 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 16 - 20 กันยายน 2562 Download 1.12 MB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 677.30 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัพเดทข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562 1.12 MB ดาวน์โหลด
IR Fact Sheet ฉบับเดือนเมษายน 2562 956.37 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัพเดทข่าวสารและการลงทุน ประจำเดือนเมษายน 2562 251.74 KB ดาวน์โหลด
IR Fact Sheet ฉบับเดือนธันวาคม 2561 859.60 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัพเดทข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2562 610.35 KB ดาวน์โหลด
คำร้องขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย 84.94 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัพเดทข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 15 - 19 กรกฎาคม 2562 944.96 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัพเดทข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2562 1.02 MB ดาวน์โหลด
mInsight – อัพเดทข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2562 1.00 MB ดาวน์โหลด
IR Fact Sheet ฉบับเดือนตุลาคม 2561 1.06 MB ดาวน์โหลด
IR Fact Sheet ฉบับเดือนมิถุนายน 2561 1.03 MB ดาวน์โหลด
IR Fact Sheet ฉบับเดือนสิงหาคม 2561 1.01 MB ดาวน์โหลด
หนังสือยินยอมให้เรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิต/ให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝาก และรับเงินผลประโยชน์ ฯ 4.58 MB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 04 - 08 พฤษภาคม Download 788.56 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 27 เมษายน - 01 พฤษภาคม Download 788.55 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 20 - 24 เมษายน 2562 Download 788.73 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 06 - 10 เมษายน 2562 Download 767.59 KB ดาวน์โหลด
ปรับกองทุนแนะนำในกลุ่มหุ้นไทยเป็นกอง K-STAR-A(A) 445.81 KB ดาวน์โหลด
Asia Pacific Bond 413.89 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 23 - 27 มีนาคม 2562 Download 780.47 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 09 - 13 มีนาคม 2562 Download 1.11 MB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 1.09 MB ดาวน์โหลด
China Equity สถานการณ์ของ China Equity 467.14 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2562 Download 1.06 MB ดาวน์โหลด
mInsight – อัพเดทข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 6 - 10 พฤษภาคม 2562 1.12 MB ดาวน์โหลด
Global equities สถานการณ์ของ Global equities 417.90 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2562 1,015.43 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 03 - 07 กุมภาพันธ์ 2562 Download 741.78 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุน ประจำเดือนธันวาคม 2562 1.14 MB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 Download 1.27 MB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุน ประจำเดือนกันยายน 2562 1.44 MB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 23 - 27 กันยายน 2562 1.08 MB ดาวน์โหลด
CG Guide เมืองไทยยั่งยืน ฉบับที่ 8 เดือนตุลาคม 2562 1.69 MB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562 910.67 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุน ประจำเดือนตุลาคม 2562 1.13 MB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 11 - 15 พฤศจิกายน 2562 Download 1,015.90 KB ดาวน์โหลด
mInsight - อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 18 - 22 พฤศจิกายน 2562 Download 1,016.22 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 Download 1.06 MB ดาวน์โหลด
STRATEGIC ASSET ALLOCATION 2020 กระจายความเสี่ยง... ลดผันผวน เพิ่มความมั่งคั่ง 422.34 KB ดาวน์โหลด
Global Infrastructure Equities 372.80 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 11 - 15 พฤษภาคม Download 793.14 KB ดาวน์โหลด
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุน ประจำเดือนมีนาคม 2563 1.22 MB ดาวน์โหลด
Global Fixed Income Fund ทำไมถึงแนะนำให้กระจายการลงทุนไป Global Fixed Income 369.78 KB ดาวน์โหลด
กองทุนเปิด K-Plan 2 324.17 KB ดาวน์โหลด