ใบเรียกร้องค่าชดเชย กรณีบาดเจ็บ / เจ็บป่วย 2.23 MB ดาวน์โหลด
ใบเรียกร้องกรณีทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวร 287.02 KB ดาวน์โหลด
ถ้อยคำแพทย์ เอกสารเรียกร้องกรณ๊ผู้เอาประกันภัย/ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย เสียชีวิต 338.63 KB ดาวน์โหลด
ถ้อยคำผู้รับประโยชน์ เอกสารเรียกร้องสินไหมมรณกรรม 322.58 KB ดาวน์โหลด
หนังสือมอบอำนาจ และ ยินยอมให้เปิดเผยประวัติการรักษา 273.42 KB ดาวน์โหลด
หนังสือยินยอม 277.92 KB ดาวน์โหลด
คำแนะนำการเรียกร้องสินไหมมรณกรรม 482.11 KB ดาวน์โหลด
รายงานแพทย์ 307.89 KB ดาวน์โหลด