แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงยกเลิกหรือขอเอาประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม 99.98 KB Download
แบบฟอร์มขอใช้สิทธิตามสัญญาประกันภัย 91.95 KB Download
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือขอรับผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย 104.35 KB Download
mInsight – Weekly News Update 22 - 26 April 2019 28.00 KB Download
Strategic Asset Allocation 2019 600.56 KB Download
คำร้องขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย 84.94 KB Download
mInsignt – Weekly Update 13 - 17 May 2019 610.35 KB Download
IR Fact Sheet Dec 2018 853.41 KB Download
mInsight – อัพเดทข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 15 - 19 กรกฎาคม 2562 944.96 KB Download
mInsight – อัพเดทข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 26 - 30 สิงหาคม 2562 1.02 MB Download
mInsight – อัพเดทข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 2 - 6 กันยายน 2562 1,013.99 KB Download
mInsight – Weekly Update 9 - 13 Setember 2019 1.12 MB Download
mInsight – อัพเดทข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562 1.16 MB Download
mInsight – อัพเดทข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 29 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 1.02 MB Download
mInsight – อัพเดทข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2562 1.02 MB Download
mInsight – อัปเดตข่าวสารและการลงทุน ประจำเดือนสิงหาคม 2562 1.12 MB Download
mInsight – อัพเดทข่าวสารและการลงทุนประจำสัปดาห์ ฉบับวันที่ 19 - 23 สิงหาคม 2562 1.02 MB Download
IR Fact Sheet Apr 2019 963.49 KB Download
mInsight – Weekly News Update 29 April - 3 May 2019 28.00 KB Download
IR Fact Sheet June 2018 1.04 MB Download
IR Fact Sheet Oct 2018 1,020.97 KB Download
หนังสือยินยอมให้เรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิต/ให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝาก และรับเงินผลประโยชน์ ฯ 4.58 MB Download
IR Fact Sheet Aug 2018 1.04 MB Download
1. Financial Position and Company’s Performance for the year ended 2017 518.02 KB Download
คำแนะนำการเรียกร้องสินไหมมรณกรรม 482.11 KB Download
คำแถลงของผู้ขอเอาประกันภัยเกี่ยวกับการประสบอุบัติเหตุ 354.82 KB Download
CG Guide Aug 2019 1.26 MB Download
MTL Fact Sheet June 2017 1.02 MB Download
MTL Fact Sheet May 2017 879.21 KB Download
Physician's Statement 307.89 KB Download
CG Guide Jul 2019 1.15 MB Download
คำแถลงของผู้ขอเอาประกันภัยเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์ 117.27 KB Download
- Financial statements for the year ended 31 December 2017 1.18 MB Download
2. Financial Position and Company’s Performance for the Quarter 1 and 2 2018 294.28 KB Download
คำแถลงของผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับสุขภาพ 332.96 KB Download
CG Guide May 2019 1.06 MB Download
Injury/Illness Claim Form 2.23 MB Download
MTL Fact Sheet April 2017 891.91 KB Download
MTL Fact Sheet January 2017 986.31 KB Download
Total and Permanent Disability Claim Form 274.34 KB Download
คำแถลงของผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับสัดส่วนร่างกาย 242.59 KB Download
- Financial statements for the Quarter 1/2018 882.70 KB Download
CG Guide Vol.4 November 2018 1.26 MB Download
- Financial statements for the Quarter 2/2018 463.54 KB Download
CG Guide Vol.3 October 2018 982.58 KB Download
หนังสือยินยอมชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต สำหรับการชำระเบี้ยประกันภัย เพียงครั้งเดียว 267.41 KB Download
Declaration of Physician Claim Form in Case an Insured Person/Premium Payer Is Deceased 338.63 KB Download
MTL Fact Sheet February 2017 908.51 KB Download
MTL Fact Sheet March 2017 1.14 MB Download
Beneficiary Declaration Death Claim Request Form 322.58 KB Download
สัญญากู้เงินตามสิทธิกรมธรรม์ (กรอกข้อมูลเหมือนกันทั้งสองแผ่น) 48.61 KB Download
CG Guide Vol.2 September 2018 1.05 MB Download
3. Financial Position and Company’s Performance for the Quarter 3/2018 295.35 KB Download
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลระหว่างพิจารณารับประกัน 187.37 KB Download
CG Guide Vol.1 August 2018 1.13 MB Download
- Financial statements for the quarter 3/2018 695.00 KB Download
Power of Attorney and Consent for Medical History Disclosure 267.97 KB Download
MTL Fact Sheet October 2016 994.38 KB Download
MTL Fact Sheet November 2016 899.49 KB Download
Letter Of Consent 277.92 KB Download
4.Financial Position and Company's Performance for the year ended 2018 721.96 KB Download
Financial statements for the year ended 31 December 2018 5.22 MB Download
MTL Fact Sheet December 2016 1,018.13 KB Download
MTL Fact Sheet September 2016 980.00 KB Download
5.Financial Position and Company's Performance for the Quarter 1/2019 404.25 KB Download
Financial statements for the Quarter 1/2019 3.40 MB Download
หนังสือขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและเงินอื่นๆ ผ่านบัญชีธนาคาร 241.19 KB Download
MTL Fact Sheet August 2016 911.91 KB Download
MTL Fact Sheet July 2016 933.69 KB Download
6.Financial Position and Company's Performance for the Quarter 2/2019 440.95 KB Download
หนังสือแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ 251.74 KB Download
Financial statements for the Quarter 2/2019 1,019.91 KB Download
MTL Fact Sheet June 2016 1.06 MB Download
MTL Fact Sheet May 2016 1,007.07 KB Download
7.Financial Position and Company's Performance for the Quarter 3/2019 337.06 KB Download
Financial statements for the Quarter 3/2019 979.29 KB Download
MTL Fact Sheet April 2016 960.51 KB Download
MTL Fact Sheet March 2016 831.27 KB Download
แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันสุขภาพบิดามารดา 111.18 KB Download
MTL Fact Sheet February 2016 847.70 KB Download
MTL Fact Sheet January 2016 871.26 KB Download
MTL Fact Sheet December 2015 1.48 MB Download
MTL Fact Sheet November 2015 1.30 MB Download
MTL Fact Sheet October 2015 2.87 MB Download
MTL Fact Sheet September 2015 1.10 MB Download
MTL Fact Sheet August 2015 1.32 MB Download
MTL Fact Sheet July 2015 733.77 KB Download
MTL Fact Sheet June 2015 1.06 MB Download
MTL Fact Sheet May 2015 1.22 MB Download
MTL Fact Sheet April 2015 720.58 KB Download
MTL Fact Sheet March 2015 1.38 MB Download
MTL Fact Sheet February 2015 1.18 MB Download