Details of Insurance Package

อายุรับประกัน

สำหรับผู้มีอายุ 18-65 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

คุ้มครองถึงอายุ 80 ปี ทั้งนี้
ต้องไม่เกินระยะเวลาเอา
ประกันภัยของกรมธรรม์
ประกันชีวิตที่สัญญา
เพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ชำระเบี้ยได้ถึงอายุ 79 ปี
ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลา
เอาประกันภัยของกรมธรรม์
ประกันชีวิตที่สัญญา
เพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่

การชำระเบี้ยประกันภัย

- รายปี
- ราย 6 เดือน
- ราย 3 เดือน
- รายเดือน

การตรวจสุขภาพ

เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

Remark

*เป็น % ของจำนวนเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา