Details of Insurance Package

ระยะเวลาเอาประกันภัย

คุ้มครองถึงอายุ 65 ปี ทั้งนี้
ต้องไม่เกินระยะเวลาเอา
ประกันภัยของกรมธรรม์
ประกันชีวิตที่สัญญา
เพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ชำระเบี้ยได้ถึงอายุ 64 ปี
ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลา
เอาประกันภัยของกรมธรรม์
ประกันชีวิตที่สัญญา
เพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน

การตรวจสุขภาพ

เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

การซื้อสัญญาเพิ่มเติม

สามารถซื้อได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

Remark

** ผลประโยชน์รายวันรวมทั้งหมดสูงสุด 365 วัน