Details of Insurance Package

ซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้

ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) หรือประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

ไม่ต้องสำรองจ่าย

มีบัตรประกันสุขภาพ แสดงสิทธิเข้ารักษาได้ตามสิทธิทันที(3)

ชดเชยรายได้ 300 บาท/วัน(4)

เจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล ก็ยังได้ค่าชดเชย

มอบสวัสดิการพิเศษให้กับคนที่ดูแลคุณ ดูแลกันและกันให้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแม่บ้าน คนสวน คนขับรถ พี่เลี้ยง หรือคนงานอื่นๆในบ้าน(1) ด้วยประกันสุดแจ๋ว

Remark

(1) สำหรับคนต่างด้าว ต้องได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
(2) สำหรับเพศหญิง อายุ 30 ปี เมื่อเลือกซื้อ สุดแจ๋ว 1 สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพกลุ่ม สภก.(ค่ารักษาพยาบาลรายวัน)
(3) กรณีเลือกซื้อ สุดแจ๋ว 2 สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพกลุ่มภาคสมัครใจ แบบแยกค่าใช้จ่าย
(4) กรณีเลือกซื้อ สุดแจ๋ว 1 สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพกลุ่ม สภก.(ค่ารักษาพยาบาลรายวัน)


เงื่อนไขการรับประกันภัย
• มีจำนวนผู้เอาประกันภัยตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป และมีความเสี่ยงไม่เกินระดับอาชีพขั้น 2
• ผู้เอาประกันภัยทุกคนต้องซื้อความคุ้มครองแบบ/แผนเดียวกัน
• กรณีสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพกลุ่มภาคสมัครใจ แบบแยกค่าใช้จ่าย รับประกันตั้งแต่อายุ 16 - 69 ปี คุ้มครองถึงอายุ 70 ปี
• กรณีสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพกลุ่ม สภก.(ค่ารักษาพยาบาลรายวัน) รับประกันตั้งแต่อายุ 16 – 59 ปี คุ้มครองถึงอายุ 60 ปี
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กำหนด

คำเตือน ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประภัยทุกครั้ง