Memorable Gallery

เส้นทางแห่งความสุข...สมาธิ วิปัสสนา ครั้งที่ 2

เชิญสมาชิกเมืองไทย Smile Club ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อการพัฒนาจิตให้มีความสงบ มั่นคงและเป็นทำให้มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆ ที่เข้ามากระทบเห็นกระบวนการทำงานของจิตใจมากขึ้น โดยพระพรพล ปสันโน จากวัดพระราม๙ กาญจนาภิเษก

September 7, 2016