• Q

  การเลือกแผนประกันให้กับพนักงานโดยให้พนักงานในสำนักงาน มีผลประโยชน์น้อยกว่าพนักงานที่ ปฏิบัติงานภายนอกสำนักงาน เช่น Messenger ได้หรือไม่ ?

  A

  ไม่ได้  เพราะการเลือกแผนประกันภัยต้องเป็นไปตามตำแหน่งงาน  ไม่สามารถเลือกจากความเสี่ยงได้

 • Q

  หากเปิดกรมธรรม์ด้วยจำนวนพนักงานที่ 5 คน แต่ในระหว่างสัญญามีพนักงานลาออก และเหลือพนักงานจำนวน 2 คน จะถูกยกเลิก กธ.หรือไม่ ?

  A

  ไม่ถูกยกเลิก  แต่จะพิจารณาอีกครั้งเมื่อต่ออายุสัญญาใหม่  หากจำนวนคนน้อยกว่า 3 คน  (เฉพาะพนักงาน)  บริษัทฯ จะปฏิเสธการรับประกัน

 • Q

  การสมัครทำประกัน SME Smile หากส่งเอกสารเรียบร้อยแล้วจะได้รับความคุ้มครองเมื่อไร

  A

  ความคุ้มครองจะเริ่มมีผลบังคับหลังจากลูกค้าได้รับการอนุมัติรับประกันภัย และชำระเบี้ยประกันเรียบร้อยแล้ว

 • Q

  หากต้องการซื้อประกันภัยเพิ่มค่ารักษาทันตกรรม จากแผนประกันหลัก โดยไม่ซื้อ OPD ได้หรือไม่?

  A

  ไม่ได้ จะต้องซื้อแผนประกัน OPD ก่อน จึงจะซื้อการรักษาทันตกรรมได้

 • Q

  มีหลักเกณฑ์อย่างไรในการซื้อประกันภัยเพิ่มผู้ป่วยนอก (OPD) หรือ ทันตกรรม (Dental)

  A

  OPD ผลประโยชน์ต้องไม่เกินค่าห้องและค่าอาหารในแผนแรก (กรณีมี 3 แผน)  ส่วนแผนถัดไป สามารถซื้อได้ไม่เกิน 2 ระดับแผน

 • Q

  คู่สมรส หรือบุตร สามารถเข้าร่วมแผนประกันในระหว่างปีได้หรือไม่? เพราะเหตุใด

  A

  ไม่ได้  ยกเว้น คู่สมรส หรือบุตร ของพนักงานเข้าใหม่เท่านั้น

 • Q

  หากไม่ต้องการผลประโยชน์ตามแผนประกันที่นำเสนอใน SME Smile จะต้องทำอย่างไร

  A

  ถ้าลูกค้ามีพนักงานตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป สามารถกำหนดผลประโยชน์ได้ตามสวัสดิการเดิม โดย  ใช้วิธีการคำนวณตามข้อมูล  เพื่อจัดทำใบเสนอราคาใหม่

 • Q

  ในปีต่ออายุกรมธรรม์ เบี้ยประกันภัยจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่?

  A

   ปีต่ออายุจะมีการพิจารณาเบี้ยประกันภัยใหม่ จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ประสบการณ์เคลมในปีนั้น ๆ

 • Q

  ในปีกรมธรรม์ถัดไป หากตัดความคุ้มครองที่ซื้อเพิ่มไว้คือ OPD กับ Dental ออก จะถูกยกเลิกกรมธรรม์หรือไม่

  A

  กรมธรรม์ยังมีผลบังคับ หากลูกค้าลงนามต่ออายุกรมธรรม์ตามเอกสารแจ้งเตือนของทางบริษัทฯ

 • Q

  คู่สมรส และบุตร สามารถซื้อประกันร่วมด้วยได้หรือไม่ และมีหลักเกณฑ์อย่างไร

  A

  สามารถซื้อได้ เฉพาะประกันสุขภาพตามแผนของพนักงาน และต้องทำทั้งหมด สมัครใจเฉพาะ คู่สมรส หรือบุตร ไม่ได้