Muang Thai
Smile Club Logo
Muang Thai Smile Club Logo
EN
Media Clearing (การรับเงินผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคาร)
Media Clearing (การรับเงินผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคาร)
ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
1.ลดปัญหาการถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บเช็คข้ามเขต
2.ลดปัญหาการไม่ได้รับเช็ค หรือ สูญหาย
3.ได้รับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์และเงินอื่นๆ ตรงตามกำหนดเวลา
4.เมื่อมีเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์และเงินอื่นๆ โอนเข้าบัญชี จะได้รับข้อความแจ้งไปที่เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ
 
ช่องทางการสมัครบริการรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์และเงินอื่นๆ ผ่านบัญชีธนาคาร
1.สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่ www.muangthai.co.th/smileservice หรือ Application Smile Service และ MTL Smile (สามารถ Download Application ได้ทั้ง App Store และ Play Store)
 
2.สมัครผ่านแบบฟอร์ม สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ www.muangthai.co.th
 
หมายเหตุ
1.ชื่อบัญชีที่ใช้ในการสมัครบริการ การรับเงินผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคาร ( Media Clearing) ต้องตรงกับชื่อ-นามสกุลเจ้าของกรมธรรม์ ที่ได้ทำไว้กับบริษัทฯ เท่านั้น
2.กรณีที่ท่านสมัครหรือแก้ไขข้อมูลบริการ การรับเงินผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคาร (Media Clearing) ไม่สำเร็จ ทางบริษัทฯ จะส่งหนังสือเพื่อชี้แจงรายละเอียดและของเอกสารเพิ่มเติมทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ
 
ข้อเสนอแนะการใช้บริการ
1.ใช้บัญชีธนาคารประเภท บัญชีออมทรัพย์ บัญชีกระแสรายวัน ที่มีการเคลื่อนไหวกรณีที่มีการแจ้งชำระเบี้ยประกันภัยโดยการหักบัญชีธนาคาร (APP) Direct Debit อยู่แล้วควรใช้หมายเลขบัญชีเดียวกัน
2.การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกบริการต้องได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เอาประกันภัย ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องการยกเลิก การสมัครบริการรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์และเงินอื่นๆ ผ่านบัญชีธนาคาร
ชื่อ/นามสกุล (Web): หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ (Web): ภาษา (Web):