Muang Thai
Smile Club Logo
Muang Thai Smile Club Logo
EN
เมืองไทยประกันชีวิตรับ “รางวัลศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น” ต่อเนื่อง ตอกย้ำคุณภาพบริการที่ดีภายใต้นโยบาย ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
เมืองไทยประกันชีวิตรับ “รางวัลศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น” ต่อเนื่อง ตอกย้ำคุณภาพบริการที่ดีภายใต้นโยบาย ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น (Call Center) ให้แก่สาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับต่อเนื่องนับตั้งแต่จัดตั้งโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (Call Center) ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก

ทั้งนี้ เมืองไทยประกันชีวิต ได้กำหนด 3 แนวทางหลักเพื่อให้การบริการของศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาผู้บริโภค ประสบความสำเร็จและเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค ประกอบด้วย 1.) กำหนดกลยุทธ์และแผนงานในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 2.) สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย รวมถึงบุคลากรที่ให้บริการอย่างต่อเนื่อง และ 3.) บริษัทฯมีทีมงานที่มีคุณภาพ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการให้บริการเป็นอย่างดี

โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ให้บริการด้านรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญาให้กับผู้บริโภคผ่านช่องทางที่หลากหลาย ประกอบด้วย ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Center: CSC) ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ถนนรัชดาภิเษก ซึ่งทันสมัยและมีประสิทธิภาพ พร้อมอำนวยความสะดวกลูกค้าแบบ One-Stop Service ขณะเดียวกันยังมีศูนย์บริการลูกค้าอีกกว่า 160 แห่ง ที่พร้อมให้บริการลูกค้าทั่วประเทศ รวมถึงศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ “1766 เมืองไทย Smile” ซึ่งล่าสุดได้ขยายเวลา เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ชื่อ/นามสกุล (Web): หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ (Web): ภาษา (Web):