Muang Thai
Smile Club Logo
Muang Thai Smile Club Logo
EN
เมืองไทยประกันชีวิต จัดกิจกรรม “เมืองไทย Happy Family” หนุนสร้างวินัยทางการเงิน-เดินหน้าให้ความรู้ทั่วประเทศตอกย้ำนโยบายดูแลสังคมเติบโตอย่างยั่งยืน
เมืองไทยประกันชีวิต จัดกิจกรรม “เมืองไทย Happy Family” หนุนสร้างวินัยทางการเงิน-เดินหน้าให้ความรู้ทั่วประเทศตอกย้ำนโยบายดูแลสังคมเติบโตอย่างยั่งยืน

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าภายใต้นโยบาย “ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)” ควบคู่ไปกับพันธกิจในการส่งมอบความสุขให้แก่สังคม ด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ ผ่านกิจกรรมมากมาย ซึ่งถือเป็นพันธกิจหลักที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านศาสนา ด้านศิลปวัฒธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านการศึกษา รวมไปถึงการให้ความรู้ด้านการเงินเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนและการสร้างวินัยทางการเงิน

ทั้งนี้บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรม ภายใต้ชื่อ “เมืองไทย Happy Family” ขึ้น เพื่อเป็นการตอบโจทย์ในด้านการให้ความรู้ทางการเงิน โดยได้ออกแบบให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้เงิน รายรับ/รายจ่าย การออม การออมเผื่อฉุกเฉิน การตั้งเป้าหมายทางการเงิน พร้อมทั้งการเตรียมพร้อมเผื่อมีเหตุฉุกเฉินอย่างง่าย ผ่านบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน สามารถให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการเรียนรู้และจดจำได้ง่าย และสามารถนำไปพัฒนาใช้ในชีวิตประจำวัน 

นอกจากนี้การจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง จะถูกออกแบบเนื้อหาในการให้ความรู้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  อาทิ นักเรียน นักศึกษา วัยเริ่มต้นทำงาน วัยทำงาน วัยก่อนเกษียณ วัยเกษียณ เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP®  ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน และพนักงานจิตอาสา เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายจะจัดกิจกรรมดังกล่าวให้ครอบคลุมโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

เมืองไทย Happy Family

“เราตระหนักถึงการให้ความช่วยเหลือและตอบแทนสังคมในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมไทยในทุก ๆ ด้าน ผ่านโครงการและกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องของการส่งเสริมความรู้เรื่องการเงินและการออม (Financial Literacy) ที่ถือเป็นนโยบายสำคัญของบริษัทฯ ที่ต้องการให้คนไทยมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินที่ถูกต้อง และ สามารถนำมาวางแผนทางการเงินของตนเองได้อย่างเหมาะสมและนำมาสู่การสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนได้ในที่สุด ซึ่งนอกจากกิจกรรมการให้ความรู้ทางการเงินผ่าน “เมืองไทย Happy Family”  เรายังได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จัดโครงการ Young Financial Star Competition 2017 ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าไปสนับสนุนต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 14 แล้ว เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงิน  การลงทุน และการออมมากขึ้น  อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านอื่นๆ ควบคู่กันไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเมืองไทยประกันชีวิตอาสาพัฒนาชุมชน การสร้างฝาย รวมไปถึงการเข้าไปให้ความรู้ในการสร้างอาชีพหรือต่อยอดอาชีพที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่ชุมชน เป็นต้น ซึ่งจากการจัดกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมาถือว่าได้รับการตอบรับจากโรงเรียนและชุมชนเป็นอย่างดี” นายสาระ กล่าว

นายสาระ กล่าวอีกว่า ล่าสุด บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม “เมืองไทย Happy Family” ขึ้น ณ แหล่งการเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนเทศบาล ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย  เพื่อให้ความรู้ด้านการออมแก่เด็กๆ โรงเรียนบ้านครึ่งใต้ โรงเรียนบ้านครึ่ง โรงเรียนบ้านส้าน และชาวบ้าน ต.บ้านครึ่งใต้ รวมถึงชุมชนบ้านศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย  พร้อมจัดกิจกรรมพิเศษ ด้วยการบรรยายเรื่อง “แลกเปลี่ยนประสบการณ์การย้อมสีธรรมชาติและการพัฒนาลวดลายผ้าทอมือ” โดยอาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และการทำ Workshop ย้อมสีผ้าจากวัสดุธรรมชาติและการเย็บตุ๊กตาผ้า เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ และส่งเสริมงานหัตกรรมที่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน อีกทั้งยังเป็นการร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมในอีกทางหนึ่งด้วย

ในงานดังกล่าว บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพในการศึกษาของเยาวชน ด้วยการมอบคอมพิวเตอร์ ลูกฟุตบอล ข้าวสารหอมมะลิ จำนวนรวม 2,500 กิโลกรัม และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน อาทิ สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงห้องน้ำกุฎิวัดครึ่งใต้ สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ อีกด้วย

เมืองไทย Happy Family

ชื่อ/นามสกุล (Web): หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ (Web): ภาษา (Web):