ข้อมูลแบบประกัน

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี
ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ชำระเบี้ยได้ถึงอายุ 85 ปี
ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี
ราย 6 เดือน
ราย 3 เดือน
รายเดือน

การตรวจสุขภาพ

เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

การซื้อสัญญาเพิ่มเติม

สามารถซื้อได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

Best Doctors
บริการให้ความเห็นที่ 2 ทางการแพทย์ สำหรับคนรักสุขภาพ

หมายเหตุ

*เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

** รับผลประโยชน์เพิ่มเติม หาก
- เจ็บป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน รับความคุ้มครอง 10%*
- ผ่าตัดขยายหลอดเลือดแดงหัวใจ รับความคุ้มครอง 10%*