ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกัน

อายุรับประกันภัย 18 - 40 ปี และสามารถต่ออายุได้ถึง 44 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

1 ปี (ชำระเบี้ยประกันภัยได้ถึงอายุ 40 ปี และสามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 44 ปี) ทั้งนี้ ต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

1 ปี (ชำระเบี้ยประกันภัยได้ถึงอายุ 40 ปี และสามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 44 ปี) ทั้งนี้ ต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี,ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน

การตรวจสุขภาพ

เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

การซื้อสัญญาเพิ่มเติม

สามารถซื้อได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

 
 

ผลประโยชน์


*โรคร้ายแรง หมายถึง ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์และบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าผู้เอาประกันภัยมีการเจ็บป่วยหรือเป็นโรคใดโรคหนึ่งดังนี้ บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ 100% ของผลประโยชน์โรคร้ายแรง

1. มะเร็งเต้านมหรือปากมดลูก
2. มะเร็งที่ยังไม่ลุกลามเข้าถึงเยื่อบุฐานของเต้านมหรือปากมดลูก (เฉพาะข้อ 2 นี้จ่ายผลประโยชน์ 30% ของผลประโยชน์โรคร้ายแรง และผู้เอาประกันภัยยังมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองในข้อ 1, 3 และ 4 อีก 70% ของผลประโยชน์โรคร้ายแรง )
3. โรคมะเร็งอื่นๆ ของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี ได้แก่ มดลูก รังไข่ ท่อทางเดินรังไข่ ช่องคลอด หรือปากช่องคลอด
4. โรคลูปัส หรือ โรค SLE

** ผลประโยชน์จากการตั้งครรภ์และคลอดบุตร ประกอบด้วยผลประโยชน์ 2 ส่วนคือ

ผลประโยชน์ความคุ้มครองขณะตั้งครรภ์ 
หากแพทย์ได้วินิจฉัยแล้วว่าผู้เอาประกันภัยหรือทารกมีอาการแทรกซ้อน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการตั้งครรภ์ ดังนี้
- ทารกในครรภ์เสียชีวิตหลังจากอายุครรภ์ 195 วัน
- การผ่าตัดรักษาเนื่องจากภาวะตั้งครรภ์นอกมดลูก
บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ 100% ของผลประโยชน์ความคุ้มครองขณะตั้งครรภ์ และจะจ่ายเพียงครั้งเดียว และถือว่าผลประโยชน์ความคุ้มครองขณะตั้งครรภ์สิ้นสุดลง

ผลประโยชน์ความคุ้มครองภายหลังการคลอดบุตร
หากแพทย์ได้วินิจฉัยแล้วว่าผู้เอาประกันภัยหรือทารกมีอาการแทรกซ้อน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการคลอดบุตร ดังนี้
- ผู้เอาประกันภัยเสียภายใน 42 วัน นับแต่วันคลอดบุตร
- ทารกเสียชีวิตภายใน 28 วัน นับแต่วันคลอด
- ทารกที่มีชีวิตอยู่อย่างน้อย 28 วัน นับแต่วันคลอดและได้รับการวินิจฉัยภายใน 2 ปีว่ามีโรคประจำตัวแต่กำเนิด ได้แก่ ภาวะดาวน์ซินโดรม โรคกระดูกสันหลังโป่ง หัวใจผิดปกติแบบ Tetralogy of Fallot หรืออาการไขว้กันของหลอดเลือดใหญ่
 บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ 100% ของผลประโยชน์ความคุ้มครองภายหลังการคลอดบุตร และจะจ่ายเพียงครั้งเดียว และถือว่าผลประโยชน์ความคุ้มครองภายหลังการคลอดบุตรสิ้นสุดลง