ข้อมูลแบบประกัน

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

1 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

1 ปี

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี
- เลือกวิธีชำระเงินได้ 2 ช่องทาง ผ่านบัตรเครดิต และ Line Pay
- เฉพาะซื้อให้ตนเองและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเท่านั้น  

การตรวจสุขภาพ

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

การซื้อสัญญาเพิ่มเติม

ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่นแนบท้ายกรมธรรม์ได้

*สำหรับแผน 4

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ทำประกัน

ท่านจะได้รับบัตร Easy PA Credit เพื่อใช้แสดงพร้อมกับบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกให้โดยราชการ (บัตรที่มีรูปติด) เพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล ในกรณีประสบอุบัติเหตุต่อโรงพยาบาลที่อยู่ในโครงการ โดยไม่ต้องสำรองค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้าตามวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่ท่านเลือก ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่สะดวกเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่อยู่ในโครงการ ผู้เอาประกันภัยสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอื่นๆ ได้ โดยสำรองค่าใช้จ่าย และนำใบรับรองแพทย์พร้อมใบเสร็จตัวจริงมาเบิกได้ที่บริษัทฯ

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ของการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA สบายใจ Online มีทั้งหมด 20 ข้อ เช่น 

ไม่คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

  1. การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า "ขณะอยู่ภายในฤทธิ์สุรา" นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป  
  2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง  
  3. การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท(Disc Herniation) กระดูกสันหลัง-เคลื่อน(Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม(Degenerative disc disease) กระดูกสันหลังเสื่อม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก(Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังส่วน Pars interarticularis(Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก(Fracture) หรือเคลื่อน(dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ  
  4. สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฎ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ ซึ่งกฎอัยการศึก  
  5. การก่อการร้าย เป็นต้น  
  • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  • ผลประโยชน์ เงื่อนไข และความคุ้มครองโดยละเอียด เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

- เบี้ยประกันภัยของสัญญาประกันภัยนี้สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้บางส่วนตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 315
คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

หมายเหตุ

หมายเหตุ: บริษัทฯ จะไม่พิจารณารับประกัน สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพที่มีลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง เช่น คนเช็ดกระจก(ที่สูง) นักมวยอาชีพ นักมวยปล้ำ ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง คนขับรถบรรทุกสิบล้อ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง นักแสดงกายกรรม ผู้แสดงแทน (ผาดโผน) จ๊อกกี้ เทรนเนอร์ม้า และคนเลี้ยงม้า ผู้ฝึกสัตว์ นักประดาน้ำ คนงานประจำสวนป่า ป่าไม้ (อยู่ในป่า) ตำรวจ และทหาร (ที่ปฏิบัติงานภาคสนาม)