ข้อมูลแบบประกัน

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

เพียงครั้งเดียว

ระยะเวลาเอาประกันภัย

1 ปี

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี

การตรวจสุขภาพ

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

การซื้อสัญญาเพิ่มเติม

ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ แนบได้

*การถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ รับเงิน 50,000 บาท

 

หมายเหตุ

ข้อยกเว้นที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง 

 • การกระทำของผู้เอาประกันภัย ขณะที่อยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า "ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา" นั้นหมายถึง กรณีที่มีการตรวจเลือด ให้ถือเกณฑ์ระดับแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

 • การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายร่างกายตนเอง

 • การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ (ใช้ยกเว้นเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง ข้อ 1. และข้อ 2. เท่านั้น) 

 • การแท้งลูก เว้นแต่การแท้งลูกนั้นเป็นผลมาจากอุบัติเหตุโดยตรง (ใช้ยกเว้นเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง ข้อ 1. และข้อ 2. เท่านั้น)

 • สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวาย ถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน

 • อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสี จากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใด ๆ 

 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุมในคดีอาญา ที่กระทำโดยเจตนาเป็นองค์ประกอบความผิด

 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ตำรวจ หรือ อาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือ ปราบปราม

 • การก่อการร้าย


คำเตือน :

 1. ซื้อได้ไม่เกินคนละ 2 กรมธรรม์เท่านั้น หากมีการซื้อเกินจะได้รับความคุ้มครอง 2 กรมธรรม์แรก ผู้รับประกันภัยรายหลังจะคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนให้แก่ผู้เอาประกันภัย/ผู้รับผลประโยชน์ 

 2. ให้ตรวจดูรายละเอียดเงื่อนไข ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.muangthai.co.th 

 3. ติดต่อเรื่องสินไหมทดแทนได้ที่ โทร.1766 และหากมีข้อสงสัย ติดต่อ สายด่วนประกันภัย 1186 

 4. อายุรับประกันภัย : ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 60 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย