ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกัน

18 - 50 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

10 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

10 ปี

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน

การตรวจสุขภาพ

เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้

ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้นำเสนอในโครงการนี้แนบท้ายกรมธรรม์ได้

(1) กรณีเลือกความคุ้มครอง แผน 5

(2) สำหรับผู้เอาประกันภัยเพศหญิง อายุ 30 - 34 ปี สุขภาพแข็งแรง เลือกความคุ้มครองแผน 1 จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท