ข้อมูลแบบประกัน

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 

แบบประกันภัยเมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 90/90 : ครบอายุ 90 ปี

สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพข้าราชการสุขสันต์ : ครบอายุ 70 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

แบบประกันภัยเมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 90/90 : ครบอายุ 90 ปี

สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพข้าราชการสุขสันต์ : ครบอายุ 71 ปี

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี
ราย6เดือน
ราย3เดือน
รายเดือน

การตรวจสุขภาพ

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ***

สัญญาเพิ่มเติม

ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ แนบโครงการได้

อายุรับประกัน

15 - 65 ปี

 
  • รับค่าห้องส่วนเกินจากสวัสดิการที่ได้รับ โดยจ่ายตามจริงสูงสุดวันละ 3,500 บาท*
  • รับผลประโยชน์ที่ไม่สามารถเบิกจากสวัสดิการได้ เช่น ค่าธรรมเนียมแพทย์พิเศษ ค่าธรรมเนียมพิเศษ
    สูงสุด 350,000 บาท* ต่อปี
  • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูงสุด 500,000 บาท* ต่อเนื่องถึงอายุ 90 ปี**
  • เบี้ยประกันภัยไม่แพง เลือกชำระเป็นรายเดือนได้
  • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ***
  • ทำได้ตั้งแต่อายุ 15-65 ปี สำหรับข้าราชการ รวมถึงผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว****

*สำหรับแผน 4
**สำหรับความคุ้มครองชีวิตขอแบบประกันภัยเมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 90/90
***ผู้ซื้อต้องแถลงเกี่ยวกับสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย และการแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
****เป็นผู้มีสิทธิตาม พ.ร.ฎ. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553

-สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากเบี้ยประกันภัยกรณีใดกรณีหนึ่งได้ดังนี้
1.กรณีซื้อโครงการนี้ให้กับตนเอง : เบี้ยประกันภัยของสัญญาประกันภัยนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่172 และ 315
2.กรณีซื้อโครงการนี้ให้กับบิดา-มารดา : เฉพาะเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ สำหรับการประกันสุขภาพของบิดามารดาของโครงการนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้ชำระเบี้ยประกันภัย ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 162 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 26 ธ.ค. 49

- เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
- การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย 
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จหรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นให้บริษัทฯ ทราบในขณะขอเอาประกันภัย สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะ บริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญาได้และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์

ข้อยกเว้นความคุ้มครองของแบบประกันภัยเมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 90/90
1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
2. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพข้าราชการสุขสันต์ มีทั้งหมด 19 ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
1. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวยหรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณสิวฝ้ากระ รังแคผมร่วงหรือการควบคุมน้ำหนักตัวหรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครองเป็นต้น

คำเตือน: ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์