ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกันภัย

30 วัน - 70 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ครบอายุ 99 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

5 หรือ 10 ปี

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ

10 ล้านบาท

การซื้อสัญญาเพิ่มเติม

สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้เฉพาะแบบที่กำหนดเท่านั้น

หมายเหตุ

*ให้ความคุ้มครองชีวิตสูง เมื่อเทียบกับเบี้ยฯที่จ่าย
**กรณีที่ผู้เอาประกันภัยตรวจสุขภาพและมีสุขภาพดีกว่ามาตรฐาน ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จะจ่ายเบี้ยฯ ในอัตราพิเศษ (Preferred)