ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกันภัย

20 - 55 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ครบอายุ 85 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

5 ปี

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี

การตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพ
ทั้งนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

การซื้อสัญญาเพิ่มเติม

สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้

ภาพแสดงผลประโยชน์

 

หมายเหตุ

(1) %ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

(2) โดยใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้เท่าที่จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัย

  • สำหรับเบี้ยประกันชีวิต ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท
  • สำหรับเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินซึ่งต้องเสียภาษีในแต่ละปี แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ทั้งนี้รวมกัน ใช้สิทธิได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท

(3) ผู้ซื้อต้องแถลงเกี่ยวกับสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย และการแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

(4) ความคุ้มครองชีวิตในช่วงก่อนรับเงินบำนาญให้ความคุ้มครองดังนี้