ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกันภัย

30 วัน - 60 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

10 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ครั้งเดียว

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ

50,000 บาท

การซื้อสัญญาเพิ่มเติม

ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้

การตรวจสุขภาพ

ไม่ต้องตรวจ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ