ประเภทของการร้องขอ เอกสาร ระยะเวลา
สินไหมมรณกรรม - กรมธรรม์ประกันภัย
- คำแนะนำการเรียกร้องสินไหมมรณกรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
- ใบเรียกร้องสินไหมมรณกรรม (ตามแบบฟอร์มบริษัท ) ดาวน์โหลดเอกสาร
- สำเนาใบมรณบัตร
- สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ทุกคน
- หนังสือมอบอำนาจและยินยอมให้เปิดเผยประวัติการรักษา(ตามแบบฟอร์มบริษัท) ดาวน์โหลดเอกสาร
- ถ้อยคำแพทย์ผู้ทำการรักษา (ตามแบบฟอร์มบริษัท) ดาวน์โหลดเอกสาร
- สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี(กรณีเสียชีวิตผิดธรรมชาติ)
- สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ(กรณีเสียชีวิตผิดธรรมชาติ)
บริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาสินไหมฯ ให้ทราบโดย
ประมาณ 5-10 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง
สินไหมอุบัติเหตุหรือสุขภาพ - ใบเรียกร้องค่าชดเชยกรณีบาดเจ็บ/เจ็บป่วย (ตามแบบฟอร์มบริษัท) ดาวน์โหลดเอกสาร
- ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลฉบับจริง กรณีเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลตามสัญญา PA.หรือสุขภาพแยกค่าใช้จ่าย   หรือสำเนาใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล กรณีเรียกร้องสัญญาสุขภาพวงเงินแน่นอน
- ผลการอ่านฟิล์มเอกซ์เรย์ กรณีมีกระดูกแตกหัก
บริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาสินไหมฯ ให้ทราบโดย
ประมาณ 5-10 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง
สินไหมทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวร ใบเรียกร้องกรณีทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวร ดาวน์โหลดเอกสาร