ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและวิธีการในการขอเอาประกันภัย

  1. ทั้งนี้โดยได้รับคำอธิบายจากตัวแทนประกันชีวิต หรือ นายหน้าประกันชีวิต ในเรื่องหลักการเปิดเผยข้อมูลในใบคำขอ ได้แก่การที่ลูกค้าแถลงข้อความอันเป็นเท็จ ซึ่งถ้าบริษัททราบแล้วอาจจูงใจให้เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือไม่ยอมทำสัญญา สัญญาจะตกเป็นโมฆียะ ซึ่งบริษัทอาจบอกล้างสัญญาได้ และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์
  2. ลูกค้าชำระเบี้ยประกันภัยแก่ตัวแทนประกันชีวิตและได้รับใบรับเงินชั่วคราว เป็นหลักฐานการชำระเงิน หรือ ชำระเบี้ยประกันภัยแก่นายหน้าประกันชีวิตและได้รับหลักฐานการชำระเงิน
  3. ลูกค้าจะได้รับแจ้งสิทธิจากตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิต เรื่องการตรวจสอบเนื้อหาตามกรมธรรม์ ซึ่งหากไม่เป็นที่พอใจมีสิทธิบอกเลิกสัญญาภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์
  4. กรมธรรม์จะออกให้กับลูกค้าเมื่อ บริษัทฯ ได้รับใบคำขอเอาประกันภัย เบี้ยประกันภัย และบริษัทฯ ได้อนุมัติการรับประกันภัยแล้ว ระยะเวลาในการพิจารณารับประกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ จำนวนเงินเอาประกันภัย ผลการตรวจสุขภาพของผู้เอาประกัน ความครบถ้วนของเอกสารประกอบการพิจารณา เป็นต้น หาก บริษัทมิได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ ภายในเวลาที่กำหนดหรือปฏิเสธการขอเอาประกันภัย หรือ แจ้งเหตุขัดข้องในการรับประกันภัย ให้ถือว่าบริษัทตกลงยอมรับสัญญาประกันภัยซึ่งบริษัทใช้อยู่ในกิจการหลังสุดตามคำขอเอาประกันภัย โดยให้เริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันสิ้นระยะเวลา 30 วัน (สามสิบวัน) ดังกล่าวข้างต้น