บัตรกำนัลตรวจสุขภาพ Smile Health

บัตรกำนัลตรวจสุขภาพ Smile Health

เอกสิทธิ์ของคนพิเศษ ใช้ตรวจสุขภาพโปรแกรมตรวจสุขภาพ Smile Health ที่กำหนดตามช่วงอายุ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมรับสิทธิ์นำคนพิเศษมารับบริการตรวจสุขภาพกับผู้ถือบัตรกำนัลได้อีก 2 ท่าน ซึ่งสามารถเลือกโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่กำหนดไว้ต่างโปรแกรมกันได้ โดยเสียค่าใช้จ่ายในราคาพิเศษ (รายละเอียดสอบถามได้ที่โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ)

* สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเมืองไทย Smile Club ระดับ Prestige (PS) ตามเงื่อนไขเดิม ก่อนวันที่ 1 ม.ค.57)

คลิกดูโปรแกรมตรวจสุขภาพ

คลิกดูรายชื่อโรงพยาบาล

เงื่อนไขการออกบัตรกำนัลตรวจสุขภาพ 
1. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเมืองไทย Smile Club ระดับ Prestige(PS) เท่านั้น
2. สมาชิกจะได้รับบัตรกำนัลตรวจสุขภาพในแต่ละปี ก็ต่อเมื่อชำระเบี้ยประกันปีต่ออายุเข้ามาภายใน 31 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระเบี้ยต่ออายุตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป
3. บัตรกำนัลตรวจสุขภาพในปีต่อๆ ไปนั้น จะได้รับสิทธิ์ก็ต่อเมื่อยังคงสถานะเงื่อนไขตามข้อ 1. และข้อ 2. โดยมีระยะเวลาการออกบัตรตรวจสุขภาพห่างจากรอบแรก 12 เดือน
หมายเหตุ : บัตรตรวจสุขภาพจะออกใน 30 วัน หลังจากที่บริษัทฯได้รับชำระเบี้ยประกันเข้ามาภายในเวลาที่กำหนดชำระของเบี้ยปีต่ออายุตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป

ระยะเวลาการใช้บัตรตรวจสุขภาพ
บัตรกำนัลตรวจสุขภาพมีอายุ 6 เดือนนับจากวันที่ออก โดยสมาชิกสามารถโทรนัดหมายโรงพยาบาลที่ร่วมโครงการ เพื่อเข้ารับบริการได้ตามรายการบนบัตร (ในบัตรกำนัลตรวจสุขภาพ มีระบุระยะเวลา เช่น วันออกบัตร 01/63 จะมีอายุถึง 07/63 ซึ่งหมายความว่าเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ 1/1/63 ถึงวันที่ 31/7/63 เท่านั้น)

 

 

1. บัตรกำนัลตรวจสุขภาพนี้ ใช้ได้เฉพาะรายการตามโปรแกรมการตรวจสุขภาพตามช่วงอายุที่กำหนดเท่านั้น
2. กรุณาสำรองสิทธิ์ก่อนเข้ารับบริการ ตามหมายเลขติดต่อโรงพยาบาลที่ท่านเลือก
3. กรุณาแสดงบัตรกำนัลตรวจสุขภาพพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก่อนใช้สิทธิ์
4. บัตรกำนัลตรวจสุขภาพนี้ ใช้ได้กับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ* ภายในระยะเวลาที่กำหนดบนบัตรเท่านั้น
5. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
6. สามารถนำผู้ติดตามมาตรวจสุขภาพด้วยอีก 2 ท่าน ทั้งนี้จะต้องมาตรวจในวัน เวลา และสถานที่เดียวกัน และสามารถเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพที่กำหนดไว้ ต่างโปรแกรมได้ โดยเสียค่าใช้จ่ายในราคาพิเศษตามที่โรงพยาบาลกำหนด
7. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 1766 เมืองไทย Smile
*หมายเหตุ : โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า