ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมสนุกตอบคำถาม วารสารเมืองไทย Smile Vol.15 Issue 4

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมสนุกตอบคำถาม วารสารเมืองไทย Smile Vol.15 Issue 4 ใหม่ล่าสุด

วารสารเมืองไทย Smile Vol.15 Issue 4

PRINT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมสนุกตอบคำถาม วารสารเมืองไทย Smile Vol.15 Issue 4

ผู้โชคดีได้รับ HONEY TOUCH Box Set จาก HONEY TOUCH มูลค่า 1,300 บาท จำนวน 3 รางวัล รวมทั้งสิ้น 3 รางวัล ได้แก่

 ชื่อ-นามสกุล

จังหวัด

รางวัล

  คุณเมธาวี เฉลิมธนศักดิ์ กรุงเทพฯ HONEY TOUCH Box Set
  คุณศิวนันท์ พรพงศ์ธนสิน กรุงเทพฯ HONEY TOUCH Box Set
  คุณพัทธยา ชูจินดา กรุงเทพฯ HONEY TOUCH Box Set

 

ผู้โชคดีได้รับ หมอนผ้าห่มน้อง M จาก MRT มูลค่า 380 บาท จำนวน 2 รางวัล รวมทั้งสิ้น 2 รางวัล ได้แก่

ชื่อ-นามสกุล

 จังหวัด

  รางวัล

  คุณชัชชุลี สมุทรคุณ สิงห์บุรี   หมอนผ้าห่มน้อง M
  พ.ญ. ศริญญา ตั้งสิทธิโชค พิจิตร   หมอนผ้าห่มน้อง M

หมายเหตุ: 

1. บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ภายใน 1-2 สัปดาห์หลังจากที่ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
2. กรณีที่ท่านไม่ได้รับของรางวัล และไม่ได้ติดต่อกลับมาที่บริษัทฯ เพื่อขอรับรางวัลดังกล่าว ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่บริษัทฯ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ถือว่าท่านได้สละสิทธิ์ไม่รับรางวัลดังกล่าว