ร่วมโครงการกับ
เมืองไทย Smile Club
(สำหรับร้านค้าพันธมิตร)

เอกสารที่ต้องแนบ

ท่านสามารถส่งใบสมัคร และ เอกสารประกอบการสมัครมาได้ที่ smileplus@muangthai.co.th (ทีมพันธมิตรสัมพันธ์ (PRM))
หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสมัครต้องมีการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

แบบฟอร์มใบสมัคร

สำเนาใบอนุญาต
ในการประกอบธุรกิจ

สำเนาบัตรประชาชน
ผู้กรอกใบสมัคร

ภาพบรรยากาศหน้าร้าน
และในร้าน (ถ้ามี)

ภาพตัวอย่างสินค้า
(ถ้ามี)

แผนที่ตั้งร้าน
(ถ้ามี)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 02 274 9400 ต่อ 4266 หรือ 4267 / โทรสาร 02 693 2779
อีเมล์ : smileplus@muangthai.co.th

ท่านสามารถส่งข้อมูลเพื่อสมัครเบื้องต้นได้ที่นี่